Kwaliteitsgarantie.

We streven ernaar om de staat van elk item nauwkeurig te beschrijven en te fotograferen. Als u denkt dat er een discrepantie is tussen hoe een item op onze site wordt afgebeeld en hoe het verschijnt wanneer u het ontvangt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: info@jbstudio.me

Garantie:

De garantieperiode is 7 dagen. Voor alle klachten is een aankoopbewijs vereist (overlegging van de originele factuur / bon van het betreffende product).

De garantie is niet van toepassing op goederen die defect zijn als gevolg van schade of slijtage door onjuist gebruik, gebrek aan onderhoud of normale slijtage.

Neem bij klachten, defecten of niet geleverde artikelen zo snel mogelijk contact op met de klantenservice: info@jbstudio.me.

Wilt u ervoor zorgen dat u uw naam, ordernummer, het product waar het om gaat vermeldt.

Order bevestiging:

Wanneer u een bestelling op onze site heeft geplaatst, ontvangt u uw orderbevestiging automatisch per e-mail.

Houd er echter rekening mee dat dit automatische antwoord (via e-mail) geen juridisch bindende orderbevestiging is, maar een elektronische ontvangstbevestiging van uw bestelling.

Wanneer het artikel is aangekocht bij ons ontvangt een e-mail met een trackingnummer zodra het is verzonden.

Prijzen zijn onderhevig aan belastingwijzigingen, prijs- en formuleringsfouten, etc.

Verzending

Onze standaard vervoerder is Post.nl.

We vragen u vriendelijk om 2 – 4 werkdagen te rekenen voor verzending in Nederland en 4 – 8 werkdagen voor de rest van de wereld.

Alle bestellingen worden verzonden met een track en trace die u per e-mail ontvangt.

Retourbeleid:

Wat jammer als u niet van uw aankoop geniet. Wij accepteren graag retouren binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling. Uw retourzending ( binnen 7 dagen) kunt u per post naar ons terug verzenden maar let wel, de verzendkosten zijn voor u. Bewaar uw verzendbewijs als bewijs hiervan. Bij het verwerken van uw retourzending behouden wij ons het recht voor om hierom te verzoeken.

Volg deze eenvoudige stappen om ons te helpen het zo snel mogelijk te verwerken:

 • Maak een Retourbon en plak het op het pakket.
 • Zorg ervoor dat je alle verplichte velden hebt ingevuld en het aankoopbewijs of originele factuur/bon van het betreffende product, de authenticiteitskaart, stofzak, originele doos, hebt toegevoegd aan je retourpakket.
 • Breng het pakket naar een Postnl punt of naar uw voorkeursleverancier.
 • Verzend uw pakket naar: JBstudio, Bilderdijkkade 50 A8, 1053 VN Amsterdam
 • Aangezien we geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verloren of beschadigde retourzendingen, raden we u aan deze te traceren en te verzekeren.

Alle artikelen dienen binnen 7 dagen na ontvangst onbeschadigd en ongebruikt te worden geretourneerd vergezeld van hun originele dozen, stofzakken, kaartjes en / of authenticiteits kaarten,.

Retourzendingen die niet aan ons beleid voldoen, kunnen worden afgewezen. In het geval dat uw retourzending wordt afgewezen, wordt deze naar u teruggestuurd.

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten van uw retourzending.

Te late retourzendingen

Alle retourzendingen buiten de periode van 14 dagen vallen buiten ons retourbeleid en worden naar eigen goeddunken beoordeeld. Indien geaccepteerd, wordt u mogelijk alleen terugbetaald met een cadeaubon.Wordt uw retourzending niet geaccepteerd wordt u dat per mail gecommuniceerd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen en definities:

De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en verplichtingen van consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer.

Bij het aankopen van items via JBstudio stemt u in met onze algemene voorwaarden.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In dit geval JBstudio.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Vestigings- en adresgegevens:

JBstudio

Bilderdijkkade 50 A8, 1053VN te Amsterdam

KVK nummer: 77758382

BTW nummer: NL003233669B59

E-mail: info@jbstudio.me

Telefoonnummer: +31 (0) 643016194

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Copyright:

Alle teksten, foto’s en beelden van JBstudio zijn auteursrechtelijk beschermd zowel off als online rust copyright en beeldrecht en zijn eigendom van de ondernemer. Wil je een van de beelden gebruiken, dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar neem eerst even contact op met info@jbstudio.me

Het aanbod:

De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:

 • De prijs
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, bij betaling is het product van de consument.
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
 • De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering.

De overeenkomst:

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven onder het kopje ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (de betaling).

De consument heeft hierbij de volgende stappen doorlopen:

 • Selectie van gewenste product,
 • Toevoeging aan winkelmand,
 • Invulling adresgegevens (zowel voor factuur als voor levering),
 • Checken van de order,
 • Selecteren van betaalmethode,
 • Voldoen van betaling.
 • De ondernemer bevestigt de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, per e-mail van info@jbstudio.me
 • De ondernemer zorgt voor een veilige web omgeving en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Herroepingsrecht/ Retour:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht/ mogelijkheid tot retour:

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die:

 • defect zijn als gevolg van schade of slijtage,
 • door onjuist gebruik,
 • gebrek aan onderhoud of normale slijtage,
 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen,
 • de producten aan abnormale omstandigheden heeft blootgesteld ,
 • De producten onzorgvuldig heeft behandeld,
 • door duidelijk persoonlijk toedracht.

De prijs:

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur ( per jaar) worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief verzendkosten. Alle producten zijn vrij van BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie:

De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften voldoen.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail info@jbstudio.me

De garantie geldt niet indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

Levering en uitvoering:

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 1 tot 3 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt alleen voor producten van JBstudio, gekocht via JBstudio. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de consument.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer.

Betaling:

De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is waarbij gebruikt gemaakt wordt van een van de betaalmethoden vermeld op en aangeboden door de website van JBstudio.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling:

Klachten kunnen per e-mail gemeld worden of op het vermelde adres

Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Intellectueel eigendom:

Alle productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van JBstudio zijn eigendom van de ondernemer. De consument respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht.

Geschillen:

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland

Aanvullende of afwijkende bepalingen:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.